Regulamin

świadczenia usług przez serwis Printu.pl

I. DEFINICJE

Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:
Printu.pl – Printu Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Słoneczna 16, 40-136 Katowice, posługującą się numerem statystycznym REGON: 243025776 i numerem podatkowym NIP: 9542740169, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000430032, kapitał zakładowy 84 250,00 zł;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług oferowanych przez Serwis;
Usługa – wykonywanie fotoksiążek według projektów i z wykorzystaniem zdjęć przesłanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu;
Serwis – serwis internetowy pod adresem www.printu.pl, którego Printu.pl jest właścicielem;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w Serwisie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Printu.pl prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Serwis, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W stosunkach z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej korzystającymi z Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej wyłącza się stosowanie odpowiednich postanowień Regulaminu dotyczących reklamacji, terminów oraz obowiązków informacyjnych Printu.pl. W miejsce postanowień dotyczących reklamacji zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wady pomiędzy przedsiębiorcami.
 3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania.
 4. Miejscem zawarcia umowy o wykonanie Usług jest siedziba Printu.pl.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Do realizacji Usług mogą być wykorzystane wyłącznie zdjęcia w formacie JPG.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez Internet. W celu dokonania zamówienia Klient powinien:
  1. dokonać rejestracji w Serwisie lub zalogować się do swojego konta,
  2. przesłać wybrane zdjęcia, wyłącznie w formacie JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI w przestrzeni sRGB
  3. dokonać wyboru wszystkich parametrów wybranej przez siebie fotoksiążki,
  4. zaakceptować projekt – po dokonaniu ostatecznej akceptacji projektu nie będzie możliwe wprowadzenie w nim zmian,
  5. wybrać formę dostawy,
  6. wybrać formę płatności i dokonać jej wraz z płatnością za przesyłkę zgodnie z cennikiem wybranego operatora – koszty przesyłek dostępne są tutaj. Informacja o cenie przesyłki pojawia się po dokonaniu wyboru formy doręczenia.
 3. Kategorycznie zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 4. Maksymalny rozmiar zdjęcia, który przyjmujemy to 22 MB, maksymalna liczba zdjęć w jednej fotoksiążce to 500, maksymalna liczba zapisanych i otwartych projektów to 10.
 5. Złożone przez Klienta zamówienie jest ofertą według przepisów prawa. Potwierdzenie przez Printu.pl zamówienia stanowi przyjęcie oferty, co oznacza, że z tą chwilą umowa została ważnie zawarta. Obecność proponowanych Usług w Serwisie nie jest jednoznaczna z ich dostępnością dla danego rodzaju treści przesłanych przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Printu.pl informuje o tym Klienta, przesyłając informację na podany przez Klienta adres e-mail, w razie gdy jest to możliwe proponując Usługi zamienne. W takiej sytuacji dopiero ostateczne potwierdzenie tak zmodyfikowanego zamówienia, przesłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi wiążące przyjęcie oferty.
 6. W przypadku niedostępności części lub całości Usług objętych zamówieniem Klient ma prawo do:
  1. częściowej realizacji zamówienia,
  2. wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
  3. anulowania całego zamówienia.
 7. Procedura realizacji zamówienia zostaje rozpoczęta po akceptacji zamówienia przez Printu.pl.
 8. Czas realizacji jest czasem upływającym od momentu rozpoczęcia procedury realizacji do chwili nadania zamówionych produktów. Należy pamiętać, że czas liczony jest w dniach roboczych.
 9. Maksymalny czas realizacji zamówień to dzień zaksięgowania płatności + 7 dni roboczych. W czas realizacji fotoksiążki nie jest wliczony czas jej dostawy.
 10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Printu.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia.

IV. PRZECHOWYWANIE ZDJĘĆ I PRAC

 1. Po złożeniu zamówienia przesłane przez Klienta pliki, które nie zostały przez niego umieszczone w jego projekcie fotoksiążki są usuwane z Serwisu.
 2. Maksymalny czas przez jaki na koncie użytkownika przechowywany jest niezamowiony projekt to 90 dni od daty jego zapisania w Serwisie.
 3. Maksymalny czas przechowywania zamówionego projektu, który można ponownie zamówić lub edytować to 5 lat.
 4. Klient może stworzyć i przechowywać maksymalnie 10 niezamówionych projektów fotoksiążek.

V. KONTO UŻYKOWNIKA I NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Printu.pl.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Printu.pl korespondencji drogą elektroniczną.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy wejść w ustawienia konta użytkownika w Serwisie i zmienić preferencje subskrypcji lub kliknąć na link wypisz się z Newslettera w otrzymanej wiadomości lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania konta w Serwisie, a tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Odpowiednią prośbę wystarczy zgłosić do Działu Obsługi Klienta na adres [email protected] lub poprzez zakładkę „Ustawienia” w ramach konta Klienta. Dane osobowe Klienta zostaną usunięte niezwłocznie z zastrzeżeniem danych niezbędnych dla realizacji zamówionych usług oraz ewentualnych roszczeń z nich wynikających.

VI. CENNIK

 1. Za realizację Usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu, dostępnym na stronach Serwisu. Ceny podane w Serwisie:
  1. zawierają podatek VAT,
  2. podawane są w złotych polskich,
  3. nie zawierają kosztów transportu, które podane są oddzielnie.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy Usłudze w chwili składania zamówienia.

VII. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówione w ramach Serwisu fotoksiążki dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem:
  1. kuriera DPD lub
  2. paczkomatów InPost lub
  3. kuriera InPost.
 2. Printu.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak doręczenia wynikające z podania nieprawidłowych danych dla doręczenia.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Printu.pl wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania dostawy wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń. W przypadku skorzystania z opcji dostawy za pośrednictwem paczkomatów InPost należy pozostawić przesyłkę w paczkomacie i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. W takim wypadku należy niezwłocznie zawiadomić Printu.pl o tym fakcie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Aktualne informacje dotyczące kosztów dostawy dostępne są w sekcji „Koszty dostawy”, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

VIII. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za Usługi dokonywać można za pośrednictwem:
  1. przelewów elektronicznych, za pośrednictwem PAYU.PL,
  2. kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PAYU.PL,
  3. bezpośrednim przelewem bankowym.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Printu.pl w przestrzeganiu prawa autorskiego odnośnie przesłanych przez Klientów materiałów zdaje się wyłącznie na oświadczenia Klientów.
 2. Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że posiada on prawa do wszystkich przesłanych plików i przez dokonanie zamówienia nie narusza niczyich praw.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację zamówienia, odpowiedzialność za to ponosi wyłącznie Klient. Jest on w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia Printu.pl z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Printu.pl w związku z taką sytuacją.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej informacji co do bezprawności przechowywanych w Serwisie treści, Printu.pl poinformuje o tym Klienta i uniemożliwi dostęp do takich treści.
 5. Klient, któremu w ramach Serwisu udostępniono zdjęcia lub projekty zobowiązuje się wykorzystywać je wyłącznie do swojego prywatnego użytku.
 6. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Printu.pl w ramach Serwisu stanowią przedmiot własności Printu.pl i chronione są prawem. Printu.pl nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji produktów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

X. REKLAMACJE

 1. Każdy towar otrzymany w wyniku zamówienia Usługi w Serwisie objęty jest rękojmią za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta Printu.pl pod adresem [email protected]. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Po otrzymaniu opisu zastrzeżeń Printu.pl w terminie 14 dni rozpatruje czy zachodzi podstawa do uwzględnienia reklamacji. W razie niepowiadomienia Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za uwzględnioną. Jeśli podstawa reklamacji zachodzi, Klient proszony jest o przesłanie towaru na swój na koszt. Po uwzględnieniu reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki. W razie dokonania porównania zastrzeżeń Klienta z treścią zamówienia zapisaną w Serwisie i stwierdzenia, że nie zachodzą żadne podstawy do wszczęcia procedury reklamacyjnej, Printu.pl zawiadomi o tym Klienta. W takim przypadku Klient nie powinien przesyłać towaru. Klient nie jest również zobowiązany do uprzedniego przesyłania towaru, gdy w wyniku porównania reklamacji z treścią zamówienia okaże się, że Usługa została wykonana niezgodnie z zamówieniem.
 3. Printu.pl oświadcza, że w razie niezgodności towaru z zamówieniem zobowiązuje się niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymienić towar na wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Konieczne jest wówczas dostarczenie reklamowanego produktu na własny koszt, na podany adres wraz z dowodem zakupu. W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki.
 4. Koszty wysyłki są zwracane do wysokości kwoty z cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki.
 5. Towar podlega wymianie w szczególności, jeśli:
  1. posiada wady techniczne,
  2. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy,
  3. pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem a zawartością przesyłki, w szczególności obejmuje to format zdjęcia, liczbę kopii, rodzaj papieru (matowy/błyszczący),
  4. zaginął w czasie transportu do klienta, przez co należy rozumieć nieotrzymanie przez Klienta przesyłki w terminie 14 dni roboczych od daty jej nadania przez Printu.pl.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia szkody w momencie odbioru przesyłki w obecności przewoźnika i spisania protokołu szkody.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego bezpłatnego wykonania Usługi i dostarczenia towaru na własny koszt do Klienta. Jeżeli w wyniku ponownego wykonania Usługi reklamowana wada nie mogła zostać usunięta, Klient ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zamówienia i zwrotu pieniędzy albo do obniżenia ceny.
 8. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.
 9. Ze względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), Printu.pl dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, przy czym nie gwarantuje 100% zgodności z każdym wyświetlaczem - zatem reklamacje wynikające z powyższego nie będą uwzględniane. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku nie podlegają reklamacji, jeżeli Klient, pomimo informacji o zbyt słabej jakości zdjęć przed akceptacją projektu, mimo wszystko złoży zamówienie.
 10. Ze względów natury technicznej, podczas produkcji fotoksiążki każda strona może zostać przycięta o maksymalnie 5mm na każdym z boków (wyjątek stanowi okładka twarda, gdzie margines wynosi 20mm). Reklamacje wynikające z utraty fragmentów zdjęć lub tekstu znajdujących się poza widocznym w trakcie tworzenia obszarem bezpiecznego wydruku nie będą uwzględniane.
 11. Stosownie do przepisów art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym nie ma możliwości zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) przez Klienta, chyba że towar ma wady i podlega reklamacji.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu rejestracji w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu wykonania Usługi (realizacji zamówienia) oraz w innych celach, do jakich upoważnia Printu.pl ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Klienta mogą być przetwarzane za jego zgodą.
 3. Podanie danych jest dobrowolne i Klientowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Rejestrujemy adresy IP każdorazowego logowania do serwisu / rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.
 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Printu.pl.

XII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Printu.pl są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  3. poprawnie działające, zaktualizowane rozszerzenie przeglądarki internetowej Adobe Flash Player (minimalna dopuszczalna wersja rozszerzenia to 10.3.183.5).
 2. Printu.pl zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.
 2. O zmianach Regulaminu Printu.pl poinformuje Klientów przy pierwszym logowaniu po dokonaniu każdej zmiany oraz poinformuje o prawie do rozwiązania umowy z tego powodu. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień już zrealizowanych oraz zamówień będących w trakcie realizacji, do których stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy i do których z powodów powyższych nie stosuje się prawa do rozwiązania umowy dotyczącej realizowanego zamówienia.
 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 zdanie 1 powyżej, Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunąć swoje konto) niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo otrzymania informacji o zmianie Klient nadal korzysta z usług Printu.pl, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.

Uzyskaj dostęp do specjalnych promocji. Dołącz do społeczności Printu!